Podizanje europske kvalitete kulture u pristupu poduzetništvu u Koprivničko-križevačkoj županiji

Skip Navigation Links > home > radne grupe
box radne grupe

Na samom početku provođenja projekta formiran je EUQUALEN Radni odbor sastavljen od dionika iz javnog i privatnog sektora Koprivničko-križevačke županije, s ciljem kreiranja lokalnog partnerstva za osmišljavanje i provođenje budućih inovativnih projekata u skladu s EU principima za održiv regionalni razvoj.

EUQUALEN Radni odbor formirao je tri tematske radne grupe čiji je zadatak bio aktivan doprinos u identifikaciji potreba i očekivanja krajnjih korisnika putem analiza postojećih potpornih studija, analiza parametara projekata uključenih u ROP županije, te raznih istraživanja i anketa.

Radne grupe formirane u projektu su:

Ukupno je održano 16 sastanaka Radnih grupa, te tri tematska workshop-a moderiranim od strane talijanskih stručnjaka. Tijekom održanih sastanaka i workshop-ova Radnih grupa došlo je do razmjene iskustava, modela i projektnih prijedloga s tematskih područja koje su članovi radnih grupa identificirali kao prioritetna.

Rezultat rada svake radne grupe je jedan inovativni projektni prijedlog.

Rezultat rada Radne grupe Osnivanje i djelovanje županijskog garantnog fonda i mogućnosti financiranja malog gospodarstva je Model garantnog fonda za Koprivničko-križevačku županija

Rezultat rada Radne grupe koja se bavila tematikom poduzetništva u obrazovanju je projektni prijedlog pod nazivom Poduzetnička kultura i kako je uključiti u sve razine sustava obrazovanja.

Rezultat rada Radne grupe Zaštita okoliša je projektni prijedlog ISEMM - Integrirani sustav monitoringa i upravljanja okolišem u Koprivničko-križevačkoj županiji koji je kandidiran prema Jadranskom prekograničnom programu za susjedstvo INTERREG/CARDS PHARE. Projektni prijedlog ISEMM uspješno je prošao prvu i drugu fazu evaluacije Joint Technical Secretariata.

Provedbom projekta Euqualen ojačano je partnerstvo koje je formirano kroz Partnerski odbor u pripremi temeljnog strateškog dokumenta Koprivničko-križevačke županije - Regionalnog operativnog programa ROP-a Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2006-2013. godine.

Formirane radne grupe postati će savjetodavna tijela za već definiranu tematiku u Koprivničko-križevačkoj županiji, te garancija međuinstitucionalne suradnje i uspostave dijaloga svih relevantnih dionika.

Suradnjom uspostavljenom temeljem projekta EUQUALEN - Podizanje europske kvalitete kulture u pristupu poduzetništvu u Koprivničko-križevačkoj županiji stvoreni su temelji za daljnji rad na području pripreme inovativnih projekata za kandidiranje prema EU fondovima.